Warsztaty motania lalek mocy - Informacje szczegółowe

Informacje

Stopień: nie dotyczy;

Rodzaj: warsztaty praktyczne, jednodniowe;

Prowadzący: Mistrz Nauczyciel Reiki i Bioenergoterapeuta Anna Migas.

Terminy

Data warsztatów: 27 marca 2021 r.;

Godzina rozpoczęcia: 11.00;

Czas trwania: 3 godziny;

Termin przyjmowania zgłoszeń: do 26 marca 2021 r.;

Lokalizacja

os. Złotego Wieku 91/4, 31-618 Kraków;

Lokalizacja i sposoby dojazdu

Warunki uczestnictwa

Przesłanie zgłoszenia oraz wpłata zaliczki.

Koszt kursu

Cena kursu: 150,00 zł brutto;

Zaliczka: 50,00 zł;

Forma zapłaty:

 • zaliczka: przedpłata na rachunek bankowy Organizatora;
 • pozostała część ceny: przedpłata na rachunek bankowy lub gotówka w dniu kursu.

Rachunek bankowy Organizatora:

 • Idea Bank S.A. 81 1950 0001 2006 0042 0522 0002
 • Tytuł wpłaty dla zaliczki: Zaliczka na poczet uczestnictwa w kursie świecowania i konchowania uszu 27.03.2021
 • Tytuł wpłaty dla przedpłaty: Oplata za uczestnictwo w kursie świecowania i konchowania uszu 27.03.2021

Ogólne Warunki Świadczenia Usługi:

 1. Organizator - Centrum Medycyny Naturalnej Anna Migas Gold Coin sp. z o.o., o danych rejestrowych podanych w sekcji Kontakt;
 2. Uczestnik - osoba fizyczna, prawna lub jednostka nie posiadającą osobowości prawnej uczestnicząca w kursie lub delegująca na kurs swoich przedstawicieli, na zasadach wskazanych w Ogólnych Warunkach Świadczenia Usługi (OWSU);
 3. Cena kursu - całkowity koszt kursu, zawierający opłatę szkoleniową, zaliczkę oraz koszt materiałów dydaktycznych;
 4. Zaliczka - kwota wydzielona z ceny kursu, stanowiąca zabezpieczenie udziału Kursanta w organizowanym kursie;
 5. Kurs odbywa się w miejscu, terminie i w przedziale czasu wskazanym w informacji publikowanej przez Organizatora w jego serwisie internetowym;
 6. Czas trwania kursu jest podawany orientacyjnie - w zależności od liczebności grupy Kursantów czas ów może ulec skróceniu lub przedłużeniu;
 7. W razie nie przystąpienia Kursanta do szkolenia w określonym terminie, Zaliczka przepada na rzecz Organizatora;
 8. W przypadku dokonania przedpłaty całości Ceny kursu oraz niestawiennictwa Kursanta, Organizator na jego wniosek zwraca Cenę kursu pomniejszoną o potrąconą Zaliczkę na wskazany rachunek bankowy, lub po uzupełnieniu zaliczki przez Kursanta zalicza ją na poczet płatności za uczestnictwo w kursie kolejnym, lub kursie organizowanym w innym, wybranym przez Kursanta terminie;
 9. Zwrot wniesionych przedpłat, z uwzględnieniem postanowień punktu poprzedzającego następuje w terminie trzech dni roboczych od terminu kursu, na który Kursant się nie stawił;
 10. W razie zmiany terminu kursu przez Organizatora, na wniosek kursanta dokonywany jest zwrot pełnej wartości wpłaty w wysokości nominalnej, bez potrącania Zaliczki;
 11. Na życzenie Kursanta Organizator wystawi fakturę VAT. O chęci otrzymania faktury VAT Kursant winien poinformować w zgłoszeniu uczestnictwa;
 12. Kursant wnoszący aplikację na wybrany kurs oświadcza, że zapoznał się z niniejszymi warunkami oraz je akceptuje.

Zgłoszenie uczestnictwa

Zgłoszenie uczestnictwa winno zawierać:

 • Imię i nazwisko Kursanta;
 • Wskazanie wybranego kursu wraz z jego datą;
 • Wybór formy płatności: przelew i gotówka czy przedpłata całości ceny kursu;

Celem wniesienia aplikacji prosimy o wypełnienie poniższego formularza:

O wpływie zaliczki lub pełnej ceny kursu na rachunek Organizatora, Kursant zostanie powiadomiony drogą elektroniczną.

"Centrum Medycyny Naturalnej" staniwi markę handlową Gold Coin sp. z o.o. z siedzibą w 31-724 Kraków, os. Na Wzgórzach 35/8, zarejestrowanej w Krajowym Rejestrze S±dowym prowadzonym przez Wydział XI S±du Rejonowego dla Krakowa ¦ródmie¶cie w Krakowie pod numerem 0000597425, całkowity, pokryty kapitał zakładowy 10.000,00 PLN. Celem działania Centrum Medycyny Naturalnej Gold Coin sp. z o.o. jest propagowanie wiedzy z zakresu medycyny naturalnej oraz świadczenie usług z zakresu bioenergoterapii, masażu leczniczego oraz kursów samoleczenia Reiki. Wszelkie prawa związane ze znakami graficznymi, logotypami oraz treściami publikowanymi w ramach niniejszego serwisu oraz treściami przekazywanymi lub udostępnianymi zastrzeżone (all rights reserved). (c) GC.