Czym jest Reiki?

Słowo "Reiki" składa się z dwu sylab : "rei" i "ki", z których każda odzwierciedla pewne konkretne pojęcie. Sylabie "rei" przypisuje się takie znaczenia jak: dusza, duch. "Ki" natomiast oznacza sumę własności jakiejś istoty, a więc w zasadzie to, co my nazywamy osobowością, "ki" jest także żywą siłą. Z sumy obu tych pojęć wynika wyraźnie że Reiki to "uzdrawiający duch (Duch Święty), który obdarza istotę mocą promieniowania".

System Reiki ma swoje źródła w mistycznych objawieniach egzystencji, działania i praktycznego zastosowania uniwersalnej energii życiowej, objawień, których w XIX wieku doświadczył Japończyk Mikao Usui. Zarówno on, jak i jego następcy, a później również współpracownicy i uczniowie tych ostatnich, przez długie lata stale i systematycznie rozwijali swe doświadczenia z energią życiową i wykorzystywali je w praktyce uzdrowicielskiej.

Reiki pozwala człowiekowi otworzyć się na to, co jest jego najgłębszą istotą, ponieważ ułatwia mu rozpoznanie jego boskiego pochodzenia, ponieważ otwiera mu oczy na rzeczywisty cel jego egzystencji. W takim stanie może się zdarzyć, że symptomy chorób oraz ból i cierpienie znikną, a schorzenie po prostu ustąpi. Decydującym momentem terapii jest usunięcie rzeczywistych przyczyn choroby.

O "szybkim" uleczeniu możemy więc mówić tylko wtedy, gdy chory sam sobie uprzytomni, dlaczego zapadł na zdrowiu, i gdy z tą świadomością wkroczy na nową drogę.

Uniwersalna energia, zwana także Mocą Reiki ma całkiem szczególne właściwości. Charakteryzują ją "cechy rozpoznawcze", dzięki którym bez trudu możemy sprawdzić, czy w tym, co propagują różne szkoły i kierunki, rzeczywiście chodzi o Reiki.

Siedem zasad Reiki

 • Reiki zawsze służy dobru osoby, która poddaje się jej oddziaływaniu - Reiki nigdy nie działa negatywnie;
 • Reiki nie poddaje się "nadużyciom";
 • Reiki działa zawsze w ten sposób , że dociera do przyczyn dolegliwości;
 • Reiki oddziaływa na wszystkie płaszczyzny naszej egzystencji;
 • Reiki można stosować bez żadnych ograniczeń;
 • Przekazywanie uniwersalnej energii nigdy nie męczy jej dawcy;
 • Odbiorca wcale nie musi "wierzyć' w Reiki.

Znaki Reiki

Znaki w Reiki to optyczne sygnały. Symbolami nazywamy asocjacyjne obrazy, których umowne znaczenie wykracza poza ramy jakiegoś określenia kultury.

W Reiki stosujemy symbole, poczynając od drugiego stopnia. Pomagają nam one pojąć i uprzytomnić sobie to, co się dzieje w naszej nieświadomości, podświadomości i nadświadomości.

Stosując symbole, aktywizujemy ich dynamiczne energie, wskutek czego przepływają one poza czasem i poza przestrzenią. Symbole funkcjonują jako wielowymiarowe formy energii. Swym wpływem ogarniają rozmaite sfery naszej egzystencji, także te które tkwią jeszcze w nieświadomości.

Symbole Reiki to:

 • Symbol spotęgowania mocy;
 • Symbol ochrony - symbol straży lub symbol harmonii;
 • Symbol oddziaływania metody Reiki na odległość - Symbol przezwyciężenia czasu i przestrzeni zwany też symbolem kontaktu;
 • Symbol mistrzostwa.

Stopnie Reiki

Wyróżniamy następujące stopnie Reiki:

 • I stopień (nauka medytacji, inicjacje, podstawy leczenia energią Reiki, trwa 1 dzień, dla grup powyżej 5 osób - 2 dni);
 • II stopień (4 medytacje, inicjacja, pierwsze znaki, nauka ich stosowania, trwa 1 dzień);
 • II stopień specjalistyczny (4 medytacje, inicjacja, kolejne znaki wraz z nauką stosowania, trwa 1 dzień);
 • Mistrz Praktyk (medytacje, inicjacja, kolejne znaki i nauka ich stosowania, nabywa się uprawnienia do prowadzenia własnego gabinetu energoterapii, trwa 1 dzień);
 • Mistrz Nauczyciel (medytacje, znaki inicjacyjne, nabywa się uprawnienia do prowadzenia kursów Reiki wraz z inicjacją, trwa 1 dzień).

Jakie możliwości daje nam każdy ze stopni Reiki?

Inicjacja I stopnia:

 • otwarcie naszego ciała fizycznego;
 • uzyskanie ogólnego odprężenia i wyciszenia;
 • oczyszczenie organizmu;
 • podwyższenie częstotliwości wibracji energetycznej.

Inicjacja II stopnia:

 • większe podwyższenie częstotliwości wibracji energetycznej;
 • możliwość przekazywania energii na odległość za pomocą 3 znaków i ich mantr;
 • usuwanie blokad energetycznych w ciele;
 • energetyzowanie potraw i płynów.

Inicjacja II stopnia specjalistycznego:

 • otwieranie i dostrajanie dalszych centrów energetycznych;
 • otrzymanie dalszych 10 znaków i ich mantr;
 • olbrzymie możliwości w prowadzeniu terapii.

Inicjacja Stopnia Mistrza Praktyka:

 • otrzymanie dalszych 7 znaków (znaki Mistrzowskie);
 • rozszerzenie naszych możliwości terapii; 
 • prowadzenie kursów wraz z Mistrzem Nauczycielem.

Ukończenie kursu każdego z wyżej wymienionych stopni zakończone jest otrzymaniem dyplomu zaświadczającego nabyte umiejętności i uprawnienia (Mistrz Praktyk i Mistrz Nauczyciel). Dyplom jest pisany w języku polskim.

Mistrz Nauczyciel Reiki i Bioenergoterapeuta Anna Migas

stat4u
"Centrum Medycyny Naturalnej" staniwi markę handlową Gold Coin sp. z o.o. z siedzibą w 31-724 Kraków, os. Na Wzgórzach 35/8, zarejestrowanej w Krajowym Rejestrze S±dowym prowadzonym przez Wydział XI S±du Rejonowego dla Krakowa ¦ródmie¶cie w Krakowie pod numerem 0000597425, całkowity, pokryty kapitał zakładowy 10.000,00 PLN. Celem działania Centrum Medycyny Naturalnej Gold Coin sp. z o.o. jest propagowanie wiedzy z zakresu medycyny naturalnej oraz świadczenie usług z zakresu bioenergoterapii, masażu leczniczego oraz kursów samoleczenia Reiki. Wszelkie prawa związane ze znakami graficznymi, logotypami oraz treściami publikowanymi w ramach niniejszego serwisu oraz treściami przekazywanymi lub udostępnianymi zastrzeżone (all rights reserved). (c) GC.